ТАРИФА НА БАНКАТА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

Лихвен бюлетин на ЦКБ АД за физически лица

Лихвен бюлетин на ЦКБ АД за кредитни карти за физически лица

Тарифа за издаване и използване на кобрандирана дебитна карта “Български пощи - ЦКБ"

Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard

ТАРИФА НА БАНКАТА ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти

Лихвен бюлетин на ЦКБ АД за бизнес клиенти

Лихвен бюлетин на ЦКБ АД за кредитни карти за бизнес клиенти


 

Промени по тарифата

Банката ще счита, че клиентът е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не ги приема преди датата, на която е посочено, че същите влизат в сила.
Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

План за действие при съществена промяна на бенчмарк индекси

           План за действие на централна кооперативна банка ад при съществена промяна или прекратяване изготвянето на използваните от банката бенчмарк индекси.

Методика за определяне на Референтен лихвен процент по кредити за корпоративни клиенти (РЛПККК)     

        Методика на ЦКБ АД за определяне на референтен лихвен процент по кредити за корпоративни клиенти.

                Актуални стойности на РЛПККК по кредити за корпоративни клиенти.

Базов лихвен процент

            Методика на ЦКБ АД за изчисление на базов лихвен процент по потребителски кредити и овърдрафти на физически лица (за кредити и овърдрафти, отпуснати преди 22.07.2014 г.)

            Методика за определяне на базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД (в сила от 12.09.2013 г. )

                  Актуални стойности на БЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД

Референтен лихвен процент

            Mетодика за определяне на референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД (в сила от 23.07.2014г.)

             Mетодика за определяне на референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД (в сила от 23.07.2014 г.)

Актуални стойности на РЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД

Актуални стойности на РЛП по потребителски кредити на ЦКБ АД

Приложен референтен лихвен процент

Mетодика за определяне на приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД (в сила от 01.02.2016 г.)

Актуални стойности на ПРЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД

Аналитичен референтен лихвен процент

Методика за определяне на аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД (в сила от 20.03.2017)

Методика за определяне на аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД (в сила от 02.01.2018 г.)

Актуални стойности на АРЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД

Актуални стойности на АРЛП по потребителски кредити на ЦКБ АД

Базиран референтен лихвен процент

Методика за определяне на базиран референтен лихвен процент по ипотечни кредити на Централна Кооперативна Банка АД (в сила от 12.06.2017)

Актуални стойности на БРЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД

Вътрешнобанков референтен лихвен процент

Методика за определяне на вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити на Централна Кооперативна банка АД (в сила от 16.05.2018 г.)  

Актуални стойности на ВРЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД

Основен референтен лихвен процент

Методика за определяне на основен референтен лихвен процент по потребителски кредити на Централна Кооперативна банка АД (в сила от 17.02.2020 г.)

Методика за определяне на основен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на Централна Кооперативна банка АД (в сила от 17.02.2020 г.)

Актуални стойности на ОРЛП по потребителски кредити на ЦКБ АД

Актуални стойности на ОРЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД