Централна кооперативна банка и Пенсионно осигурително акционерно дружество "ЦКБ - Сила" съвместно предлагат гъвкави комбинирани продукти в сферата на банковото и осигурителното дело при най-добри пазарни условия.
Договор за допълнително пенсионно осигуряване и обслужване на клиентите на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" можете да сключите във всички клонове на Банката.

Универсален пенсионен фонд

Родените след 31 декември 1959 г. и осигурявани за пенсия в НОИ избират Универсален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Правото на самостоятелен избор е гарантирано от закона.
Фондът ще изплаща втора пожизнена пенсия, в допълнение към държавната. Осигурителните вноски в Универсалния фонд са част от задължителните вноски за пенсия в НОИ и не увеличават осигурителната тежест както за лицето, така и за работодателя.
Вноските в Универсалния фонд постъпват по индивидуална партида на осигуреното лице и се олихвяват с доходността от управлението им.
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.

Доброволен пенсионен фонд

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" гарантира получаването на доброволна пенсия, независима от пенсията, получавана от НОИ. Вноски в Доброволния фонд могат да се правят за сметка на лицето и/или на неговия работодател. Осигуряването с доброволна пенсия се ползва със значителни данъчни преференции. Вноските за допълнително пенсионно осигуряване постъпват по индивидуална партида. Те се олихвяват с доходността, постигната при управлението им.
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.

Лични вноски

При доброволното осигуряване с индивидуални вноски размерът на вноските се определя от осигурителя и може да се променя във всеки момент, едностранно по негово желание. Сумите, които физическите лица внасят за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в размер до 10 на сто от облагаемия доход, не се облагат с данък общ доход. Това данъчно облекчение се отнася и за лицата, получаващи доходи за управление и контрол, за едноличните търговци, за нотариусите, за лицата упражняващи частна медицинска практика или свободни професии.

За работодатели

ЦКБ Ви предлага възможността да сключите договор за доброволно пенсионно осигуряване на Вашите работници и служители в ПОАД "ЦКБ - Сила".
Освен социалния ефект за Вашия персонал, доброволното пенсионно осигуряване Ви дава възможност да се възползвате от преференциите, предвидени в данъчното законодателство. Вноските на работодателите за допълнително доброволно пенсионно осигуряване до 40 лева месечно за всеки работник или служител се отчитат като разход за дейността и се приспадат от облагаемата печалба.
Пенсионната схема може да се осъществи при избран от Вас вариант, който да отговаря на финансовите Ви възможности и на осъществяваната от Вас социална политика. Възможни са следните варианти:

  • осигуряване на всички работници и служители за сметка на фирмата с определен от Вас размер на осигурителната вноска;
  • диференцирано осигуряване според отговорността и трудността на извършваната работа и според личния принос за развитие на фирмата;
  • диференцирано осигуряване в зависимост от оставащите години до пенсиониране;
  • съдействие от Ваша страна за осигуряване за допълнителна доброволна пенсия чрез лични вноски на желаещите работници и служители.

Професионален пенсионен фонд

В Професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд.
Вноските за фонда са изцяло за сметка на работодателя. Професионалният фонд изплаща срочна пенсия за годините на ранно пенсиониране. За тези години осигуреното лице ще получава пенсия единствено от Професионалния фонд.
Пенсията от Националния осигурителен институт ще се изплаща при изпълнение на изискванията за пенсиониране за трета категория труд.
Средствата на осигурените лица, които до 31.12.2009 г. изберат да получават пенсия за годините на ранно пенсиониране от Националния осигурителен институт ще бъдат прехвърляни от Професионалния пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на НОИ.
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.

Полезна информация

Защо да сключа договор в офис на ЦКБ?

При сключване на договор за пенсионно осигуряване в офис на ЦКБ получавате следните предимства:

  • Ползвате банкови, застрахователни и осигурителни услуги на едно гише;
  • ЦКБ АД не събира такси и комисиони за доброволни осигурителни вноски на физически лица;
  • Възможност за преференциални условия при използване на продуктите и услугите на "ЦКБ" АД и ЗАД "Армеец".

Връзка към сайта на ЦКБ-Сила: www.ccb-sila.com

Офиси на Банката, в които можете да сключите договор за пенсионно осигуряване