Авторско право

Поместените в този сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на сайта и не увреждат законните интереси на Централна кооперативна банка АД. Във всички останали случаи за тяхното използване е необходимо предварителното писмено съгласие на Централна кооперативна банка АД.

Ограничения на отговорността

Този сайт цели да осигури облекчен достъп на клиентите на Централна кооперативна банка АД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на сайта следва да имате предвид, че предоставената информация:

  • е възможно да не бъде изчерпателна или актуална;
  • не представлява правен, инвестиционен или друг съвет или препоръка. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област;
  • съдържа препращания към други сайтове, които Централна кооперативна банка АД не контролира по никакъв начин и, съответно, не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Банката не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в сайта или в някой от сайтове, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и др.
Централна кооперативна банка АД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

Ограничения на достъпа

Поместените в сайта данни не са предназначени за ползване от лица, по отношение на които съответното приложимо право предвижда забрана за достъп и използване на подобен вид информация и отговорността на Централна кооперативна банка АД не може да бъде ангажирана в случай на неразрешен достъп и използване на сайта.

Защита на личните данни

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
"Централна кооперативна банка"АД /дружество, регистирано по ф.д. №5227/1991г. на Софийски градски съд и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87, представлявано от всеки двама от изпълнителните директори Никола Стефанов Кедев, Сава Маринов Стойнов и Георги Косев Костов или от един от тях и прокуриста Тихомир Ангелов Атанасов/, ви уведомява, че: 

  1. Обработва лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни, с оглед осъществяване на дейността си, при изпълнение на съществуващите нормативни изисквания (Закон за кредитните институции, Валутен закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, Закон за платежните услуги и платежните системи, Закон за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравното осигуряване, Закон за облагане доходите на физическите лица, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, съответни подзаконови нормативни актове и др.). Обработването на данните се извършва чрез автоматични и неавтоматични средства.
  2. Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с "Централна кооперативна банка"АД, предоставянето на лични данни на "Централна кооперативна банка"АД е доброволно. С оглед това, че "Централна кооперативна банка"АД е задължена да изпълнява определени нормативни изисквания, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за предоставяне на услуги от страна на банката.
  3. Личните данни се обработват и ползват от "Централна кооперативна банка"АД с оглед законосъобразното осъществяване на дейността й при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и могат да бъдат предоставени на трети лица единствено и само съгласно Закона за защита на личните данни (чл. 36а и сл.) и сключения с лицето договор.
  4. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от "Централна кооперативна банка"АД, както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни (чл. 29 и сл.) ред на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №87, "Централна кооперативна банка"АД - Централно управление, както и във всички клонове и офиси на банката.

Условия и ред за подаване на вътрешни сигнали

Условия и ред за подаване на вътрешни за „Централна кооперативна банка“ АД сигнали, по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

1. Вътрешни за „Централна кооперативна банка“ АД сигнали, по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН или закона/, може да бъдат подавани от физическо лице, попадащо в някоя от следните категории:

1. работник, служител или друго лице, което полага наемен труд за Банката, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което полага труд за Банката без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

3. доброволец или стажант;

4. съдружник, акционер, член на управителен или контролен орган на Банката, член на одитния комитет на Банката;

5. лице, което работи за Банката, негови подизпълнители или доставчици;

6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Банката и получил в това качество информация за нарушение;

7. работник или служител на Банката, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала;

8. всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

 

2. Сигналът следва да има за предмет нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз при/във връзка с осъществяване на дейността на Банката, станало известно на подаващото сигнала лице при или по повод изпълнение на неговите трудови/служебни задължения или в друг работен контекст.

 

3. Сигналът се подава до отговарящ за разглеждането на вътрешни сигнали служител:

Длъжностно лице за защита на личните данни – адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №87; e-mail: vladislav.yonchev@ccbank.bg; телефон: 02/9266587 или Началник отдел „Нормативно съответствие“ при дирекция „Правна“ - адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №87; e-mail: smilen@ccbank.bg; телефон: 02/9266568

 

4. Сигналът се подава писмено, включително чрез лично предаване, обикновена или електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

За регистрирането на всеки подаден сигнал Банката използва утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/ формуляр по образец /линк/ /формуляр/. Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

 Изчерпателната регламентация на условията и реда за подаване на вътрешни за „Централна кооперативна банка“ АД сигнали, по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, е дадена в приети от Управителния съвет на банката Правила на „Централна кооперативна банка“ АД за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях при процедиране по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /линк/.