ЦКБ осъществява международните плащания на своите клиенти бързо и ефективно чрез добре поддържана глобална мрежа от първокласни банки-кореспонденти и благодарение на  участието си в най-значимите паневропейските платежни системи. ЦКБ поддържа ностро сметки в 14 от основните валути и е в състояние да извършва преводи в повече от 100 вида по-редки и екзотични валути, на базата на специални споразумения за многовалутни сметки (multy-currency accounts) с някои от кореспондентите.

От 2008г. ЦКБ е индиректен участник в СЕПА платежната система EBA STEP2 за СЕПА кредитни преводи в Единната зона за плащания в евро „SEPA” (Single Euro Payment Area).

От 2010г. ЦКБ е директен участник в местната СЕПА платежна система БИСЕРА7-EUR.

От 2010г ЦКБ е директен участник в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в евро в реално време TARGET2.

В качеството си на основен агент на компанията Western Union, глобален лидер в платежните услуги, от 2003г. ЦКБ предостявя усугата „бързи парични преводи Western Union” в повече от 250 свои офиса и чрез банковата платформа за интернет-банкиране.

ЦКБ предлага високо-качествени банкови услуги и експертиза в областта на търговското финансиране на експортни, импортни и реекспортни сделки и при операции свързани с международни документарни акредитиви, документарни инкаса и банкови гаранции.