Международни плащания


ЦКБ осъществява международните плащания на своите клиенти бързо и ефективно чрез добре поддържана глобална мрежа от първокласни банки-кореспонденти. ЦКБ поддържа ностро сметки за плащания в 14 от основните валути, и е в състояние да извърши преводи в повече от 100 по-редки и екзотични валути, на базата на специални споразумения за многовалутни сметки (multy-currency accounts) с някои от кореспондентите. 

От 2010г ЦКБ е директен участник в пан-Европейската платежна система за преводи в евро „TARGET2”.

От 2008г. ЦКБ е индиректен участник в СЕПА платежната система EBA STEP2 SCT за СЕПА кредитни преводи в Единната зона за плащания в евро „SEPA” (Single Euro Payment Area).

От 2010г. ЦКБ е директен участник в местната СЕПА платежна система БИСЕРА7-EUR.

В качеството си на основен агент на компанията Western Union, глобален лидер в платежните услуги, от 2003г. ЦКБ предостявя усугата „бързи парични преводи Western Union” в 266 от своите клонове и офиси и чрез банковата платформа за интернет-банкиране.

ЦКБ предлага високо-качествени банкови услуги и експертиза в областта на търговското финансиране и при операции свързани с международни документарни акредитиви, документарни инкаса и банкови гаранции.

Актуален списък на банките-кореспонденти, при които ЦКБ поддържа ностро разплащателни сметки можете да видите тук.