28/03/1991

Централна кооперативна банка е регистрирана с решение на Софийски градски съд. Първоначално управителният съвет на БНБ издава на ЦКБ АД лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната. Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организации. В началото нейната основна мисия е да съдейства за развитието на кооперативната система в България. Преминавайки през различни периоди на развитие Банката се утвърди като универсална търговска банка в днешни дни.

Банката има право да извършва операции и в чужбина. През юли 1993 г. ЦКБ АД стана асоцииран член на Европейската асоциация на кооперативните банки със седалище в Брюксел.

ЦКБ АД придоби статут на публично дружество, като по този начин стана една от двете български банки, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса – София.

Към днешна дата aкционери на ЦКБ АД са били: ЦКС, Булбанк АД, ДФ “Земеделие”, Банковата консолидационна компания и др.

Делът на БКК АД от 32.77% е придобит чрез търг от Химимпорт АД, който стана основен акционер на Централна кооперативна банка АД.

ЦКБ АД получи лицензия от MasterCard Europe – престижна международна картова организация, да издава и акцептира на международните дебитни и кредитни карти Maestro и MasterCard.

ЦКБ АД придоби лицензия за агент за България на международната система за бързи парични преводи - Western Union.

Централна кооперативна банка АД стана член на Международната асоциация на кооперативните банки, в която членуват над 52 кредитни институции от 36 страни.

ЦКБ АД увеличи капитала си от 16 169 564 лв. на 32 338 128 лв. чрез издаване на нови 16 168 564 акции с номинална стойност от 1 лев. Основен акционер на банката става ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, което е 100% собственост на Химимпорт АД.

Банката стана пълноправен член на Visa International и от началото на 2006 г. започна да предлага пълната гама от карти Visa.

ЦКБ АД взе решение да увеличи капитала си с 50% и към края на годината акционерният капитал на банката възлиза на 48 507 186 лв., а собственият капитал е 80 928 хил.лв.

ЦКБ АД получи разрешение от Централната банка на Кипър да открие първия си чуждестранен клон в Никозия.

ЦКБ АД подписа второ срочно споразумение за синдикиран заем като от първоначално обявените 11 млн. Евро, бяха набрани 27.5 млн. Евро от общо 12 чуждестранни банки. Организацията отново бе поверена на HSH Nordbank AG и Raiffeizen Zentralbank Osterreich AG.

Общото събрание на акционерите на ЦКБ АД взе решение отново да увеличи капитала с още 50% и към края на годината акционерният капитал на банката възлиза на 72 760 779 лв.

С приемането на България в ЕС, ЦКБ АД придоби статут на пълноправен член на Европейската асоциация на кооперативните банки.

Общото събрание на акционерите на ЦКБ АД взе решение да увеличи капитала си и към края на годината акционерният капитал възлиза на 83 155 092 лв.

Откриване на първия чуждестранен клон на ЦКБ АД в Никозия, Кипър.

ЦКБ АД придоби Силекс банка АД Скопие в Македония, която на 22.10.2008 г. се преименува на Централна кооперативна банка АД Скопие. Към момента ЦКБ АД притежава 87.35% от акциите с право на глас от капитала на ЦКБ АД Скопие.

Централна кооперативна банка АД се присъедини към ISDA-International Swaps and Derivatives Association, като потребител. Договорното посредничество бе поверено на Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG.

ЦКБ АД стана индиректен член на СЕПА платежната система EBA STEP2 SCT.

ЦКБ АД стана директен член на Трансевропейската автоматизирана система за плащания в реално време с брутен сетълмент TARGET2.

Българската агенция за кредитен рейтинг присъди на Централна кооперативна банка АД дългосрочен кредитен рейтинг, степен: BBB, переспектива: стабилна и краткосрочен рейтинг: А-2.

ЦКБ АД се нарежда сред първите десет банки по балансова стойност на активите според класификацията на БНБ.

Статер банка АД, Куманово, Република Македония, се слива с ЦКБ АД Скопие.

ЦКБ АД стана основен акционер на ЗАО АКБ Татинвестбанк, Казан, Република Татарстан, Руска федерация.

ЦКБ АД чества двадесет години от създаването си.

Управителният съвет на ЦКБ АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството от 83 155 092 лева на 113 155 092 лева, като към 31.12.2011 г. собственият капитал на банката възлиза на 332,781 хил. лв.

ЦКБ АД стартира издаването на международни кредитни карти Visa Platinum.

ЦКБ АД въведе нови продукти и услуги в индивидуалното банкиране и картовия бизнес, между които услугата Mobb и промоционални условия към продукта „Дом за теб”.

ЦКБ АД се нареди на осмо място сред българските банки по балансово число.

Банката започна да предлага безконтактни дебитни и кредитни карти Visa payWave и безконтактни дебитни карти Maestro PayPass. От месец октомври 2014 г. ЦКБ започна да предлага на своите клиенти услугата CashM.

ЦКБ започна да предлага на своите клиенти услугата CashM.

ЦКБ АД запази осмото място сред българските банки по балансово число.

Банката стартира предлагането на дебитни карти от висок клас Visa Debit.

Успешно и в срок приключи процесът на пълното мигриране на всички ИТ системи по преместване на Централното управление на Банката в новата административна сграда (бивш хотел Плиска) с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе 87.

Банката започна да издава безконтактни карти Емоция, при които клиентът има възможност сам да избере дизайна на своята карта.

Банката стартира предлагането на нов вид кредитна карта от изключително висок клас, предназначена за най-специалните клиенти - World MasterCard.

Към програмата за лоялни клиенти CCB Club се присъединиха нови търговци, предоставящи отстъпки на клиентите с клубни карти.

През цялата година продължи актуализирането на параметрите и условията по  кредитните продукти за физически лица.

ЦКБ АД чества 25 годишен юбилей от създаването си.

Банката предложи нови продукти и услуги в областта на индивидуалното банкиране, както и по-изгодни условия за потребителски и ипотечни кредити.

Финансовият резултат на ЦКБ АД нараства 4 пъти в сравнение с предходната година

ЦКБ АД стартира предлагането на мобилно банкиране CCB Mobile, предназначено за физически и юридически лица.

 

Във връзка със заявката на България за влизане във валутно-курсовия механизъм ERM II, Европейската централна банка извърши преглед на качеството на активите и последващ стрес-тест на 6 банки в България.

Резултатите от този преглед за Централна кооперативна банка показаха отлично управление на рисковете, оценено като адекватно и отговарящо на стандартите на ЕЦБ. Крайният ефект от прегледа на качеството на активите и стрес-теста за ЦКБ не изискваше никакви допълнителни капиталови ресурси, като наличният капитал бе оценен като адекватен за дейността на банката, както в базовия, така и в свирепия сценарии на стрес-теста на ЕЦБ.

Банката увеличи на капитала си чрез издаване на нови акции, емитирани вследствие конвертиране на облигации. След увеличението емитираният акционерен капитал на Банката се състои от 127 129 970 броя обикновени акции с  право на глас, с номинална стойност от 1 лев за всяка акция.