Директор за връзки с инвеститорите:
Антон Филипов Филипов
Адрес: София 1086, бул. "Цариградско шосе" 87
тел.: +359 2 92 66 570
е-mail: anton.filipov@ccbank.bg

Разкриване на информация
Във връзка с изискванията по чл. 43а и следващи от Наредба No 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа (Наредба 2), както и във връзка с чл. 100 т., ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, относно задължението за разкриване пред обществеността информация по чл. 27, ал. 1 от Наредба No 2, Ви уведомяваме, че „Централна кооперативна банка” АД, разкрива регулирана информация пред обществеността посредством „Инфосток” ООД, с интернет адрес: www.infostock.bg.  

За акциите
Акциите на банката са безналични, поименни, като всяка дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Акцията дава право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната й стойност. Право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар АД на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
Сключването на сделки с акции на ЦКБ АД е строго и детайлно регламентирано от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Правилника на “Българска фондова борса – София” АД и на Централен депозитар АД.
Вторична търговия с акции на ЦКБ АД се извършва единствено на “Българска фондова борса – София” АД чрез съответен лицензиран инвестиционен посредник. За да закупят или продадат акции на борсата, инвеститорите трябва да подадат поръчка “купува” или “продава” до инвестиционния посредник, на който са клиенти. След сключване на борсовата сделка инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в Централен депозитар АД и извършване на нейния сетълмент (изпълнението на сключената сделка), с което акциите се прехвърлят от сметката на “продавача” в сметката на “купувача”.
Изключение от правилото, че търговията с акции на дружеството се извършва единствено на фондовата борса съществува по отношение на покупко-продажба на акции, предварително сключена пряко между страните. За да се осъществи прехвърлянето на акциите в Централен депозитар АД лица, които са страни по сделката следва да представят съответни данни и документи на лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. Инвестиционният посредник оповестява информация за сделката по начин предвиден в Регламент 1287/2006/ЕК или регистрира (обявява) сделката на “Българска фондова борса – София” АД и извършва необходимите действия за регистрация на сделката в Централен депозитар АД и за нейния клиринг. По аналогичен начин – чрез инвестиционен посредник – регистрационен агент, се извършва прехвърлянето на акции и в случаите на дарение и наследяване.

Устройствен акт на банката

П О К А Н А

 

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB27062024RGM, на 27.06.2024 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе”№87, при следния дневен ред:

 

1. Приемане на отчета за дейността на „ЦКБ” АД за 2023 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2023 г.;

2. Приемане на доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2023 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2023 г.;

3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

4. Приемане на годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2023 г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА приема годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2023 г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;

5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2023 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2023 г.;

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2023 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2023 г.;

8. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на „ЦКБ” АД, приета от ОСА през 2020г.; проект на решение: ОСА приема предложението на Надзорния съвет за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на „ЦКБ” АД, както следва: 1./ Текстът на т.12.6, буква „б“ се изменя, както следва: „Разсрочване, в съответствие с чл. 11 от Наредба № 4 на БНБ, на изплащането на минимум 60% от определеното променливо възнаграждение за период от 4 до 5 години, пропорционално разпределено във времето, според праговете, определени от Надзорния съвет;“ 2./ Добавя се нова т.12.8, както следва: „Съответно приложение, когато е допустимо, намират разпоредбите на чл.12а от Наредба № 4 на БНБ, касаещи освобождаване от прилагане на изискванията за разсрочване на променливото възнаграждение.“

9. Определяне на размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет и срока, за който са дължими; проект на решение: Възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет да се запазят в размерите, установени към настоящия момент, в съответствие с решеното от Общото събрание на акционерите през месец август 2023г.;

10. Приемане на препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2024 г. на индивидуална и консолидирана основа; проект за решение: ОСА приема за сведение препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за одитори, които съвместно да извършат независим финансов одит на годишните финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2024 г. на индивидуална и консолидирана основа.

11. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания  финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.; проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания  финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.

12. Разни.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. 

Лица, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЦКБ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Правото по изречение първо от този абзац не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Лицата по изречение първо от този абзац нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК /изречения предпоследно и последно от предходния абзац/ се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на събранието акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други, свързани с дейността и състоянието на дружеството, въпроси, независимо дали са посочени в дневния ред на събранието.

На събранието всеки акционер може да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на ОСА, и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

За регистрация и участие в ОСА акционерите-физически лица представят документ за самоличност. За акционерите-юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ и документ за самоличност на явилия се на събранието законен представител.

Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. Член на Управителния или Надзорния съвет на дружеството може да представлява акционер, само ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОСА, както представлявания от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОСА. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

В случай че акционер се представлява в ОСА от пълномощник, е необходимо представянето на документ за самоличност на пълномощника и оригинал на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от акционера за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай че акционерът е юридическо лице, пълномощникът представя допълнително и оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на акционера-упълномощител. 

В случай че акционер се представлява в ОСА от пълномощник-юридическо лице, се представя документ за самоличност на представляващия пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на пълномощника, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ на акционера-упълномощител /ако е приложимо/ и оригинал на съответното изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Упълномощените да представляват акционери на така насроченото ОСА, следва да уведомят за това „ЦКБ” АД и да представят на адреса на управление на дружеството оригинала на пълномощното най-късно един работен ден преди деня на ОСА.

Пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК /чл. 223а от ТЗ/, когато е приложимо.

Заедно с материалите за ОСА, „ЦКБ” АД предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът е на разположение и на електронната страница на дружеството www.ccbank.bg.

Пълномощно, издадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и преупълномощаването с правата по издадено пълномощно, са нищожни. 

Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде подписано като електронен документ (електронен образ) с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /по аналогичен начин следва да бъде процедирано и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, също подписано с КЕП, както и сканирано удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо), следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbank.bg. Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера–упълномощител (за физически лица), или на законния представител на акционера–упълномощител (за юридически лица).

Удостоверение за регистрация /търговска, друга/, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, или друг документ, ползван за удостоверяване на право на участие в събранието, издадени на чужд език, следва да бъдат, ако е необходимо, съгласно действащото в Република България законодателство, заверени с апостил, респективно легализирани, и задължително съпроводени от съответен превод на български език, като положеният върху превода подпис на преводача, извършен в Република България следва да е нотариално удостоверен. За вярно се приема отразеното в превода на български език.

Съгласно устава на дружеството, гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо.

Управителният съвет на „ЦКБ” АД уведомява, че общият брой на акциите, съответно, общият брой права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание – 25.04.2024 г., е 127 129 970. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 27.06.2024 г. ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас на 13.06.2024 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар” АД.

Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. /5:30 – 14:30 UTC/. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани на електронната страница на „ЦКБ” АД /www.ccbank.bg/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. 

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 ч.  до 10:00 ч. /6:00 - 7:00 UTC/

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 16.07.2024 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

 

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за участие и гласуване в ОСА

ЦКБ АД осигурява възможност упълномощаването за участие/гласуване в ОСА да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде подписано като електронен документ (електронен образ) с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /по аналогичен начин следва да бъде процедирано и при евентуално оттегляне на пълномощно/. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, също подписано с КЕП, както и сканирано удостоверение за актуална регистрация (ако е приложимо), следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: osa@ccbank.bg. Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера–упълномощител (за физически лица), или на законния представител на акционера–упълномощител (за юридически лица).“

Материали за общото събрание може да изтеглите от ТУК
Пълномощно за общото събрание може да изтеглите от ТУК

Важна информация, свързана с дейността на банката


2011 г.
На 3 януари 2011 година се осъществи вливане на „Статер банка” АД, Куманово в „Централна кооперативна банка” АД, Скопие, като след тази дата цялото имущество на „Статер банка” АД, Куманово, като преобразуващо се дружество премина към „Централна кооперативна банка” АД, Скопие, като приемащо дружество. След тази дата „Статер банка” АД, Куманово престана да съществува като юридическо лице. На 3 януари 2011 година „Централна кооперативна банка” АД, София притежава 483.121 броя обикновени акции с право на глас от капитала на „Централна кооперативна банка” АД Скопие, което представлява 87,35 % участие.

Цветанка Донкова Крумова бе избрана за член на Управителния съвет на ЦКБ АД. Това обстоятелство е вписано в търговският регистър на 23.02.2011 г.

През първото тримесечие на 2011 "Централна Кооперативна Банка" АД, придоби 18% от капитала на "БЪЛГАРИЯ ОН ЕР" ООД.

На 30.06.2011 г. бе проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите, на което бяха одобрени годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на ЦКБ АД за 2010 г. и бе взето решение формираната печалба от ЦКБ АД в размер на 22 386 176.05 лв. /двадесет  и два  милиона триста осемдесет и шест хиляди сто седемдесет и шест лева и 0.05 ст./ да бъде отнесена във фонд “Резервен”.
            
На 21.07.2011 г. Управителният съвет на “Централна кооперативна банка” АД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, изречение второ от Устава на “Централна кооперативна банка” АД, във връзка с чл. 196 от Търговския закон и чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, взе решение за увеличаване капитала на дружеството от 83 155 092 лева на 113 155 092 лева чрез издаването на 30 000 000 броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лв.

Проспектът за публично предлагане на акции на дружеството, бе потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 621-Е от 06.10.2011 г. Съобщението за първично публично предлагане на акции на „ЦКБ” АД е обнародвано в „Държавен вестник” в публикувано във вестник „Новинар”  на 14.10.2011г.

До крайния срок на подписката бяха записани и платени 29 999 199 броя акции. В следствие на това по набирателната сметка на „ЦКБ” АД, постъпи сума в размер на 44 998 798,50 лв.
Капиталът на банката, възлизащ на 113 154 291 лв. след увеличението, бе вписан в Търговският регистър на 15.12.2011 г.
Увеличението на капитала ще обезпечи по-нататъшното развитие на “Централна кооперативна банка” АД в съответствие с поставените стратегически цели.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. банката е придобила 500 000 броя безналични, обикновени, поименни акции от с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка, представляващи 100% от капитала на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД, с което получава контролно участие в капитала на дъщерното дружество.

2012 г.
През второто тримесечие на 2012 г., Централна Кооперативна Банка АД, придоби 55.91 % от ЗАО АКБ “ТатИнвестБанк”, Казан, Република Татарстан, Руска федерация.

На редовното общо събрание на акционерите състояло се на 29.06.2012 г. бе одобрен  годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Централна кооперативна банка  АД за 2011 г. и се прие направеното предложение, формираната печалба на ЦКБ АД за 2011 г., в размер на 12 623 740, 65 лв. да бъде отнесена във фонд “Резервен”

Също така Общото събрание на акционерите взе решение, „Централна кооперативна банка” АД, да сключи договор за подчинен срочен дълг при следните условия:

 • кредитор: едно от следните лица - „ЦКБ ГРУП” ЕАД, ЕИК 121749139, или „Химимпорт” АД, EИК 000627519, което да бъде определено с решение на Управителния съвет на ЦКБ АД;
 • начин на усвояване – еднократно;
 • срок – 7 (седем) години;
 • размер на кредита – 45 000 000 лева (четиридесет и пет милиона лева);
 • лихва – 4,5 % (четири цяло и пет десети процента) проста годишна лихва;
 • погасяване на лихвата – ежегодно;
 • погасяване на главницата – еднократно, в края на срока;

В съответствие с решението на Общото събрание, ЦКБ АД, сключи договор за подчинен срочен дълг с „ЦКБ ГРУП” ЕАД, за сумата от 45 000 000 (четиридесет и пет милиона) лв.

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД повиши дългосрочния рейтинг на финансовата сила на „Централна кооперативна банка” АД до ВВВ+ и краткосрочен рейтинг А-2, перспектива „стабилна”.

2013 г.
През първото тримесечие на 2013 г. г-н Георги Косев Костов бе избран за член на Управителния съвет на ЦКБ АД.

На 28 юни 2013 година, от 10.30 часа, в сградата на “Централна кооперативна банка” /ЦКБ/ АД, гр. София, ул.”Г. С. Раковски” № 103, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на банката, на което бяха взети следните по-важни решения, свързани с дейността на банката:

 • Формираната печалба на ЦКБ АД за 2012 г. в размер на 10 085 837, 99 лeва да бъде отнесена във фонд “Резервен”.
 • Промени в устава на дружеството, изразяващи се в следното:

Създава се нов чл. 14, както следва:

„Чл. 14 (нов 06.2013 г.) (1) По решение на Общото събрание на акционерите или на Управителния съвет, в рамките на овластяването по чл. 21, ал. 1, т. 2 от устава, при наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, банката може да издава и привилегировани акции, срочни или безсрочни, с гарантиран и/или допълнителен и/или натрупващ се дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Банката не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

По решение на Общото събрание или на Управителния съвет, в рамките на овластяването по чл. 21, ал. 1, т. 2 от устава, банката може да издава привилегировани акции без право на глас, даващи права по ал. 1, изречение първо.

Създава се нов чл. 15, както следва:

„Чл. 15 (нов 06.2013 г.) Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.”

Член 21, ал. 1, т.2 се изменя, както следва:

„2. (доп. 12.2007 г., изм. 10.2008 г., доп. 06.2013) Общото събрание увеличава и намалява капитала. На основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на т.7 и чл. 37, ал. 2 от устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти по т.7, като може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ и чл. 112, ал. 1, изр. първо от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.”

Член 21, ал. 1, т.7 се изменя, както следва:

„7.(изм ’02; изм. 06.2005г.; изм. 06.2013г.) решава издаването на облигации, респективно превръщането им в акции, в съответствие с нормативно определените компетенции и хипотези в ТЗ и ЗППЦК. Овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на чл. 37, ал. 2 от устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да взема решения за издаване на конвертируеми дългово-капиталови (хибридни) инструменти, включително конвертируеми заеми, конвертируеми облигации и инструменти, които отговарят на изискванията за капитал от първи или втори ред, съгласно приложимото законодателство, относно капиталовата адекватност на кредитните институции (Наредба № 8 на БНБ), до общ размер за посочения срок до 45 000 000 (четиридесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута. В решението за издаване на инструментите Управителният съвет задължително определя срока, условията и реда за превръщане /конвертируемост/ на инструментите в акции /в това число съотношението на конвертиране/ и насрещна страна по сделката, когато е приложимо, както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на конвертирането.”

Член 29, ал. 2 се изменя, както следва:

„/2/ (изм. 06.2009г., изм. 06.2013г.) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Лицата по изречение първо могат да бъдат избирани след предварително одобрение от БНБ.”

Член 34, ал. 3 се изменя, както следва:

„/3/ (изм. 06.2003г., изм. 06.2013г) Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за пет години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения, както и да бъдат освобождавани или заменяни по всяко време от Надзорния съвет.” 

В чл. 37 се създава нова ал. 2, както следва:

„/2/ (нова 06.2013 г.) В решенията по чл. 21, ал. 1, т. 2, съответно, чл. 21, ал. 1, т. 7 Управителният съвет определя: размера и целите на финансирането; броя и вида на новите акции, съответно, други финансови инструменти, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции/други финансови инструменти; размера на емисионната стойност (включително различна от номиналната) и срока и условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката (когато е приложимо); както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на съответните емисии дългово-капиталови (хибридни) инструменти, съответно, акции.”

„2. (доп. 12.2007 г., изм. 10.2008 г., доп. 06.2013) Общото събрание увеличава и намалява капитала. На основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на т.7 и чл. 37, ал. 2 от устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти по т.7, като може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ и чл. 112, ал. 1, изр. първо от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.”

Избра за членове на Надзорния съвет за 5-годишен мандат, считано от датата на избирането, Иво Каменов Георгиев, Марин Великов Митев и Централен кооперативен съюз /като независим член на съвета/.
В съответствие с решението на Общото събрание, Управителния съвет на дружеството взе решение за издаване от „Централна кооперативна банка” АД, при условията на публично предлагане, на подчинени необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност до 36 000 000 евро, конвертируеми в акции на Банката, с годишна лихва 4,5% и падеж през 2020 г., с цел включването им в капиталовата база на „Централна кооперативна банка” АД, като капитал от втори ред по чл. 4, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Наредба № 8 на БНБ и съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.
Проспекта за публично предлагане и допускане до търговия на подчинени необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност до 36 000 000 евро, конвертируеми в акции на Банката, с годишна лихва 4,5% и падеж през 2020 г., с емитент „Централна кооперативна банка” АД бе потвърден от Комисията за финансов надзор с решение No РГ-05-12-27/29.10.2013 г.  

2014 г.
През първото тримесечие Ивайло Лазаров Дончев, беше освободен като член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЦКБ АД.

На 30.06.2014г. от 10,00ч. в сградата на "Централна кооперативна банка" АД, (“ЦКБ” АД), гр. София, ул. “Г. С. Раковски”103, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), на което бяха взети следните по-важни решения, свързани с дейността на банката:

 • Формираната печалба на ЦКБ АД за 2013 г. в размер на 10 145 063,44 лeва (десет милиона сто четиридесет и пет хиляди и шестдесет и три лева и 0,44 ст.) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.
 • Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и прокуриста на дружеството за дейността им през периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.”
 • Избира за член на Надзорния съвет на „Централна кооперативна банка” АД  г-жа Райна Димитрова Кузмова.
  През третото тримесечие на 2014 г. г-н Георги Косев Костов бе избран за изпълнителен директор на „Централна кооперативна банка” АД

На 11.12.2014 г. Българска агенция за кредитен рейтинг АД, отчитайки текущата ситуация в страната и макропоказатели в икономиката, определи рейтинг на Централна кооперативна банка АД, BB+, идентичен с рейтинга на Р.България, поставен от агенция Standard & Poor's на 12.12.2014 г.

През месец декември 2014г. настъпи първото лихвено плащане по издадената от страна на банката емисия конвертируеми облигации в размер на 1 620 хил.евро, която лихва е изплатена на облигационерите.

При управлението на влошените експозиции, ЦКБ АД работи и със специализирани финансови институции, регистрирани по Наредба 26 БНБ, за придобиване на вземания по кредити, което допълнително допринася, дела на кредитите в неизпълнение в портфейла на банката да е по-нисък от този за системата.

2015 г.
На проведеното на 12.02.2015 г. Извънредно общо събрание на ЦКБ АД, бяха взети следните решения, за промяна на устава:

Член 2, ал. 2 от устава се изменя, както следва:
            Адресът на управление е гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 87.
Изменението на чл. 2, ал. 2 от устава има действие от издаването на разрешение за ползване на административната сграда, находяща се на адрес гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 87.


От 15.05.2015 г. адреса на управление на Централна кооперативна банка АД е София, бул. Цариградско шосе 87.

Общото събрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД, проведено на 30.06.2015г. от 10,10 ч. в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе”№ 87, реши:  

 • Приема отчета на Управителния съвет на ЦКБ АД за дейността на банката през 2014 г.
 • Приема доклада на специализираното одиторско предприятие “Делойт Одит” ООД”.
 • Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.
 • Одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Централна кооперативна банка  АД за 2014 г. и приема направеното предложение формираната печалба на ЦКБ АД за 2014 г. в размер на 7 255 232,62 лeва (седем милиона двеста петдесет и пет хиляди двеста тридесет и два лева и шестдесет и две стотинки) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.
 • Приема отчета на ръководителя на Служба вътрешен одит за работата на службата през 2014 г.
 • Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2014 г.
 • Освобождава от отговорност членовете  на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста на дружеството за дейността им през периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 • Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет да се запази в размера, установен към настоящия момент (5 000 лева, месечно); Възнаграждението на членовете на Управителния съвет да се запази в размера, установен към настоящия момент (три средни работни заплати за банката, месечно). Да се запази досегашния размер на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и Управителния съвети на банката.
 • Избира за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на ЦКБ АД за 2015 година специализираното одиторско предприятие за вътрешен и международен одит “Делойт Одит” ООД”.

2016 г.

През второто тримесечие на 2016 приключи процеса по обратното изкупуване от страна на Виза Инк на притежаваната от страна на Банката една обикновена акция с номинал 10 евро на Виза Юръп Лтд. В резултат на приключването Банката получи Парични средства, Привилегировани акции на Виза Инк и правото да получи допълнително бъдещо/отложено/ плащане. Ефектът от приключването в размер на 12 168 хил.лв. е намерил отражение в печалбата за периода.

На проведеното на 30.06.2016 г., Редовно годишно общото събрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД бе взето решение формираната печалба на ЦКБ АД за 2015 г. в размер на 6 703 805,78 лeва (шест милиона седемстотин и три хиляди осемстотин и пет лева и седемдесет и осем ст.) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

През третото тримесечие, Цветанка Донкова Крумова е освободена като член на Управителния съвет на ЦКБ АД. Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 17.09.2016 г.

2017 г.

На проведеното годишно редовно общо събрание на акционерите на ЦКБ АД, бяха одобрени годишният финансов отчет, годишният консолидиран финансов отчет на банката за 2016 г. и бе одобрено направенто предложение, формираната печалба на ЦКБ АД за 2016 г., в размер на 26 598 200,51 лв. да бъде отнесена във фонад "Резервен".

Във връзка с изменение на закона за независимия финансов одит, общото събрание на акционерите на ЦКБ АД избра "Делойт Одит" ООД, ЕИК 121145199 и "Грант Торнтон" ООД, ЕИК 831716285 за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишните отчети на банката за 2017 г., както и надзорните отчети определени от Българска народна банка.

2018 г.

На 27.06.2018 г. се проведе общо събрание на акционерите на ЦКБ АД, на което бяха взети следните по-важни решения:

Беше одобрен годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Централна кооперативна банка“  АД за 2017 г. и бе прието направеното предложение формираната печалба на ЦКБ АД за 2017 г. в размер на 36 813 920,83 лева (тридесет и шест милиона осемстотин и тринадесет хиляди деветстотин и двадесет лева и осемдесет и три ст.) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

Бяха преизбирани за членове на Надзорния съвет за 5-годишен мандат, считано от датата на избирането, Иво Каменов Георгиев, Марин Великов Митев, Райна Димитрова Кузмова и Централен кооперативен съюз

Бяха избрани “Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199, и “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния отчет на банката за 2018г. и надзорните отчети, определени от Българска народна банка.

На проведеното на 15.11.2018 г. Общото събрание на облигационерите, бяха приети предложените от емитента „Централна кооперативна банка” АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1.1.            Условия на облигациите – Дефиниции: заличава се дефиницията за „Тримесечен период”;

1.2.            Условия на облигациите – Дефиниции: „Публикация относно конвертиране” придобива следната редакция: „Публикация относно конвертиране” означава публикуване чрез Информационна агенция, както и на интернет страниците на Емитента и на Конверсионния агент;

1.3.            Условие 8.2. (Период на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът се задължава да предприеме необходимите действия за Конвертиране по всяко време, докато са налице Облигации в обращение, включително и на падежа на Облигационния заем, при условие, че е подадено надлежно попълнено и отговарящо на изискванията в Проспекта и инструкциите на Конверсионния агент уведомление за конвертиране от Облигационер, заедно с необходимите приложения към него („Уведомление за конвертиране”).

1.4.            Условие 9.2 (Срок на извършване на конвертирането) придобива следната редакция:

Когато бъде подадено Уведомление за конвертиране по Условие 8.2 (Период на Конвертиране), Емитентът има задължението незабавно да предприеме действия по Конвертиране относно Облигациите, предмет на това уведомление.

1.5.            Втори абзац на Условие 10.2. (Доставка само на цели акции) придобива следната редакция:

За целите на определяне на броя Акции, които следва да се доставят на конвертиращия Облигационер, номиналната стойност на всички заявени от него, чрез Уведомлението за конвертиране,  Облигации за конвертиране се сумира и разделя на Конверсионната цена;

1.6.            Втори абзац на Условие 10.3. (Дата на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът ще достави на правоимащите Облигационери в най-ранния възможен момент, полагащите им се допълнителни Акции в резултат на актуализиране на Конверсионната цена (т.е. в случаите, когато Ефективната дата на актуализиращите събития съгласно Условие 12.1 (Дивиденти) до Условие 12.5 (Разделяне и отделяне) включително, настъпи след подаване на Уведомление за конвертиране, но преди съответната Дата на конвертиране).

2. Условията се променят, считано от датата на решението на общото събрание на облигационерите, и се прилагат и спрямо уведомления за конвертиране, подадени преди тази дата.

На проведеното на 27.12.2018 г. извънаредно общо събрание на акционерите на ЦКБ АД бяха взети следните решения:

1.                  Беше изменен член 21, ал. 1, т.2 от устава на банката, както следва:

(доп. 12.2007 г., изм. 10.2008 г., доп. 06.2013г., изм. 12.2018г.) Общото събрание увеличава и намалява капитала. Общото събрание, на основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на чл. 37, ал. 2 от устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти, издадени съгласно чл.21, ал.1 т.7 от устава, като може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ и чл. 112, ал. 1, изр. първо от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.”

2.                  Беше прието под условие следното решение за промяна на чл.6 от устава на банката:

“В случай на увеличаване на капитала на дружеството по решение на Управителния съвет и при последващо одобрение от Надзорния съвет, съгласно делегацията по чл.21, ал.1, т.2 от устава на „Централна кооперативна банка“, в чл. 6 от устава на дружеството се изменят, в съответствие с набрания чрез всяка нова емисия капитал, съответно числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е разпределен същият.”

През червъртото тримесечие банката отчита нова позиция в собствения капитал под формата на допълнителни резерви, свързани с конвертиране на облигации в акции

2019 г.

На 25 февруари 2019 г. увеличението на капитала на Банката, чрез издаване на нови акции, емитирани вследствие конвертиране на облигации, бе вписано в Търговския регистър по партидата на Банката. Увеличението на капитала в резултат на конвертирането е в размер на 13 975 679 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев за всяка акция.
След увеличението емитираният акционерен капитал на Банката се състои от 127 129 970 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев за всяка акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Банката.На проведеното Общо събрание на акционерите бяха одобрени годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на банката за 2018 г. и бе решено формираната печалба на ЦКБ АД за 2018г. в размер на 33 770 258,31 лева (тридесет и три милиона седемстотин и седемдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.На 25 февруари 2019 г. увеличението на капитала на Банката, чрез издаване на нови акции, емитирани вследствие конвертиране на облигации, бе вписано в Търговския регистър по партидата на Банката. Увеличението на капитала в резултат на конвертирането е в размер на 13 975 679 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев за всяка акция.
След увеличението емитираният акционерен капитал на Банката се състои от 127 129 970 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев за всяка акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Банката.
На проведеното Общо събрание на акционерите бяха одобрени годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на банката за 2018 г. и бе решено формираната печалба на ЦКБ АД за 2018г. в размер на 33 770 258,31 лева (тридесет и три милиона седемстотин и седемдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

2020 г. 

Във връзка с настъпилата коронавирус пандемия, наложените карантинни мерки и съответно предприетите от правителствата на отделни държави, ЕЦБ и Национални регулатори действия, случващи се и в момента, съществува висока степен на неопределеност и съответно не може да бъде надеждно оценен ефекта на всички тези събития върху дейността за 2020 г.

След издаване на Насоки от Европейския банков орган, БНБ одобри прилагането на дългов мораториум, даващ възможност за отсрочване на задължения на клиенти, чиято дейност е повлияна от коронавирус пандемията, без това да повлиява класификацията на кредитите от гледна точка тяхното преструктуриране. Мораториума е с ограничен срок на действие (до 6 месеца) и предоставя възможност на клиенти на банките, които са обслужвали своите задължения (просрочие до 90 дни) към 01.03.2020 г. да ползват гратисен период по плащания по кредити, с който се увеличава крайния матуритет на инструментите. Срокът, в който клиентите могат да заявят правата си по Мораториума е до 22.06.2020 г. В последствие срокът на Мораториума бе удължен до 22.09.2020 г.

В съответствие с издадените от Европейския Банков орган Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции, Централна кооперативна банка през 2020 активно управляваше своя портфейл с необслужвани експозиции, като през 4-то тримесечие завърши процес по освобождаване от исторически дифолти и снижаване на делът на необслужваните кредити на индивидуална основа, както на портфейлно така и на подпортфейлно ниво под референтния праг на ЕБО от 5%. Това ще позволи на институцията да управлява своите портфейли през 2021 година в съответствие с насоките и указанията на ЕБО и БНБ и добрите практики в индустрията, като същевременно ще подпомага максимално своите клиенти при възстановяването на дейността им след наложените ограничения в дейността в резултат на пандемията.

С оглед на предприетите от различни правителства, динамични мерки за ограничаване на движението на хора и наложените от това промени, отразяващи се пряко на развитието на икономическите отрасли на Република България и държавите от ЕС и останалите държави търговски партньори на предприятията, Ръководството на Банката не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността на Банката, но счита, че въздействието би могло да доведе до волатилност на пазарния и ценови риск, свързан с финансови активи на банката и е възможно да има негативен ефект върху дейността на кредитополучатели и съответно резултатите от дейността на Банката.

На 12.08.2020 г., в седалището на „Централна кооперативна банка” АД, се проведе Общо събрание на облигационерите на, на което бяха прие следните решения:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Централна кооперативна банка” АД промени в условията на облигационния заем, а именно:Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 10 години след датата на емитиране на 15 години. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2028 г.;Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 3.6% годишно на 2.75% годишно, считано от 11.12.2020 г. (денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2020 г. лихвено плащане).Съответно се променя текста на т. 4.3 от гл. „Условия на облигациите” от Проспекта:

Преди:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 36,00 (тридесет и шест) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро.

Става:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 27,50 (двадесет и седем евро и петдесет евроцента) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро”.

Периодът на олихвяване и датите на лихвените плащания (веднъж годишно на датата на падеж на емисията), както и периодът на конвертиране (по всяко време, при условие, че е подадено уведомление за конвертиране от Облигационер) са приложими съответно и без промяна през петгодишния период, за който се отсрочва падежът на облигационната емисия.

 На 16.09.2020 г., в седалището на „Централна кооперативна банка” АД, в гр. София,  район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” № 87, се проведе Общо събрание на акционерите на Банката.  По-съжествените от приетите решения са следните:

1.    “Одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Централна кооперативна банка“ АД за 2019 г. и приема направеното предложение формираната печалба на ЦКБ АД за 2019 г. в размер на 34 241 682, 36 лева (тридесет и четири милиона двеста четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и два лева и 0,36ст.) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

2.        “Приема доклада на одиторите “Делойт Одит” ООД и „Грант Торнтон“ ООД” за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на ЦКБ АД за 2019г.“

3.        “Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Прокуриста на дружеството за дейността им през периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.”

4.    „Приема разработената от Надзорния съвет на дружеството политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Централна кооперативна банка” АД.“

5.    Определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими, както следва:

- Постоянното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет се определя в размер на 10 000 лева, месечно;

- Постоянното възнаграждение на членовете на Управителния съвет се определя в размер на 6 000 лева, месечно;

- На всеки от изпълнителните директори се определя допълнително постоянно месечно възнаграждение, в размер до петкратния размер на постоянното месечно възнаграждение, определено за член на Управителния съвет, като ОСА възлага на Надзорния съвет на дружеството да договаря индивидуалния му размер в рамките на определения лимит;

- Размерът на гаранциите за управление на всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, се определя на трикратния размер на брутното месечно възнаграждение на съответното лице”.

6.„Избира “Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199 и “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на ЦКБ АД за годината, приключваща на 31.12.2019г.“

 На 23.09.2020 г. след кратко боледуване почина председателя на управителния съвет на банката проф. Александър Асенов Воденичаров.

2021 г. 

Във връзка с все още действащата коронавирус пандемия, наложените карантинни мерки и съответно предприетите от правителствата на отделни държави, ЕЦБ и Национални регулатори действия, случващи се и в момента, съществува висока степен на неопределеност и съответно не може да бъде надеждно оценен ефекта на всички тези събития върху дейността за 2021 година

В съответствие с издадените от Европейския Банков орган Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции, Централна кооперативна банка през 2020 година активно управляваше своя портфейл с необслужвани експозиции, като през 4-то тримесечие завърши процес по освобождаване от исторически дифолти и снижаване на делът на необслужваните кредити на индивидуална основа, както на портфейлно така и на подпортфейлно ниво под референтния праг на ЕБО от 5%. Това позволява на институцията да управлява своите портфейли през 2021 година в съответствие с насоките и указанията на ЕБО и БНБ и добрите практики в индустрията, като същевременно ще подпомага максимално своите клиенти при възстановяването на дейността им след наложените ограничения в дейността в резултат на пандемията.

С оглед напредъка на процеса по ваксиниране и на предприетите от различни правителства, динамични мерки за ограничаване на движението на хора и наложените от това промени, отразяващи се пряко на развитието на икономическите отрасли на Република България, държавите от ЕС и останалите държави търговски партньори на предприятията, Ръководството на Банката не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността на Банката, но счита, че въздействието би могло да доведе до волатилност на пазарния и ценови риск, свързан с финансови активи на банката и е възможно да има негативен ефект върху дейността на кредитополучатели и съответно резултатите от дейността на Банката.

На проведеното на 29.06.2021 г. общо събрание на акционерите на банката бе решено натрупаната печалба в размер на 20 380 300,09 лева (двадесет милиона триста и осемдесет хиляди и триста и 9 ст.) да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

Публично предлагане на конвертируеми облигации от ЦКБ АД

ЦКБ АД на основание чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 36 000 броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, с номинална и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) евро всяка, с обща номинална и емисионна стойност в размер на 36 000 000 евро, с годишна лихва в размер на 4,5%, с падеж 2020 г., конвертируеми в обикновени акции на Банката. Всички предлагани Облигации са от един клас и дават еднакви права на притежателите си, в това число вземания за главница и лихви, право на глас в общото събрание на облигационерите, право на конвертиране в акции на Банката, право на информация.

Съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК  за публично предлагане на конвертируеми облигации от "Централна кооперативна банка" АД, ЕИК 831447150, е обявено и в търговския регистър на 5 ноември 2013 г., с което вече са извършени всички публикации и оповестявания, изискуеми съгласно чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК

Предлагането се осъществява съгласно решения за издаване на Облигациите, приети от Управителния съвет на Банката на 09.09.2013 г. и на 10.10.2013 г. и одобрени от Надзорния съвет на Банката с решения от 09.09.2013 г. и от 10.10.2013 г., в съответствие с овластяването, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 7 от Устава на Банката съгласно чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон, и съгласно Проспект за публично предлагане на облигации, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 799 - E от 29.10.2013 г.

Публично предлагане на конвертируеми облигации от ЦКБ АД

ЦКБ АД на основание чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 36 000 броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, с номинална и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) евро всяка, с обща номинална и емисионна стойност в размер на 36 000 000 евро, с годишна лихва в размер на 4,5%, с падеж 2020 г., конвертируеми в обикновени акции на Банката. Всички предлагани Облигации са от един клас и дават еднакви права на притежателите си, в това число вземания за главница и лихви, право на глас в общото събрание на облигационерите, право на конвертиране в акции на Банката, право на информация.

Съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК  за публично предлагане на конвертируеми облигации от "Централна кооперативна банка" АД, ЕИК 831447150, е обявено и в търговския регистър на 5 ноември 2013 г., с което вече са извършени всички публикации и оповестявания, изискуеми съгласно чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК

Предлагането се осъществява съгласно решения за издаване на Облигациите, приети от Управителния съвет на Банката на 09.09.2013 г. и на 10.10.2013 г. и одобрени от Надзорния съвет на Банката с решения от 09.09.2013 г. и от 10.10.2013 г., в съответствие с овластяването, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 7 от Устава на Банката съгласно чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон, и съгласно Проспект за публично предлагане на облигации, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 799 - E от 29.10.2013 г.

Набирателната сметка, по която се заплаща емисионната стойност на записваните конвертируеми облигации, открита на името на ЦКБ в „УниКредит Булбанк” АД, е:

IBAN BG02UNCR70001521186626, BIC UNCRBGSF

ISIN код на правата: BG4000014135

Борсов код на правата:  4CFA

График на публичното предлагане:

 • начална дата за търговия на правата на борсата: 13.11.2013 год.;
 • крайна дата за търговия на правата на борсата: 26.11.2013 год.;
 • крайна дата за прехвърляне на правата: 28.11.2013 год.;
 • дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 05.12.2013 год.;
 • начална дата за записване на конвертируеми облигации: 13.11.2013 год.;
 • крайна дата за записване на конвертируеми облигации: 19.12.2013 год.

„Централна кооперативна банка” АД, гр. София („Банката”) съобщава, че първичното публично предлагане (подписката) на конвертируеми облигации на Банката, което започна на 13.11.2013 г., приключи успешно на 10.12.2013 г.

Подписката приключи предсрочно (преди първоначално определения краен срок до 19.12.2013 г.), тъй като всички предлагани 36 000 облигации бяха записани и платени изцяло на 10.12.2013 г. В този случай и съгласно предвиденото в Проспекта за публично предлагане на облигациите, подписката приключва предсрочно, а Банката предприема необходимите действия за уведомяване на КФН, за последващи регистрации на емисията в Централния депозитар, КФН и „БФБ-София” АД, и за обявяване на съобщение за сключения облигационен заем в търговския регистър.

Пълната емисионна стойност на всички записани 36 000 облигации (с единична номинална и емисионна стойност от 1 000 евро) в размер на 36 000 000 евро беше внесена изцяло по набирателната сметка на Банката, открита в „УниКредит Булбанк” АД до 10.12.2013 г. включително.

В заключение, в резултат на подписката са записани всички предложени 36 000 (тридесет и шест хиляди) подчинени, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, с единична номинална и емисионна стойност в размер на 1 000 евро, и тяхната обща емисионна стойност в размер на 36 000 000 (тридесет и шест милиона) евро е внесена изцяло по набирателната сметка на Банката, открита в „УниКредит Булбанк” АД.

Общият размер на всички заплатени до момента от Банката такси, възнаграждения и други разходи по публичното предлагане на облигациите е  12 956, 56 лева, в това число такса на КФН за потвърждаване на Проспекта (5 000 лева).

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове или сходни на тях във връзка с търгуването на правата и записването на конвертируемите облигации.

Предлагането на облигациите се извършва съгласно решения на Управителния съвет на Банката от 09.09.2013 г. и от 10.10.2013 г., одобрени от Надзорния съвет на Банката с решения от 09.09.2013 г. и от 10.10.2013 г., съгласно Проспект за публично предлагане на облигации, потвърден от КФН с Решение № 799 - E от 29.10.2013 г., и съобщение за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК, публикувано на 04.11.2013 г. във в-к “Новинар” и в-к „Труд”, както и на интернет страниците на ЦКБ (www.ccbank.bg) и на инвестиционния посредник, упълномощен за предлагането „УниКредит Булбанк” АД (www.unicreditbulbank.bg) и обявено в търговския регистър по партидата на Банката на 05.11.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон

 На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон („ТЗ”), Управителният съвет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ЕИК 831447150, гр. София 1086, район Оборище, ул. „Г.С. Раковски” № 103 („Банката”), обявява, че на 10.12.2013 г. Банката е сключила облигационен заем, като с решение на Общото събрание на облигационерите от 14.12.2016 г. условията по емисията облигации са били променени и в момента са следните:

 1.  Емитент: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ЕИК 831447150;
 2. Размер на сключения облигационен заем: 36 000 000 (тридесет и шест милиона) евро;
 3. Брой на облигациите и единична номинална стойност: 36 000 (тридесет и шест хиляди) облигации с номинална стойност от 1 000 (хиляда) евро всяка;
 4. Вид на облигациите: подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, конвертируеми в обикновени акции на Банката, регистрирани в „Централен депозитар” АД с ISIN BG2100019137;
 5. Дата, от която тече срокът до падежа на главницата: 10.12.2013 г.;
 6. Срок на облигационния заем: 10 (десет) години, считано от датата на сключване на облигационния заем;
 7. Годишна лихва: 3,6 % (три цяло и шест десети процента);
 8. Лихвените плащания се извършват веднъж годишно, при лихвена конвенция ISMA Actual/Actual (Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината);
 9. Датите на падежите на лихвените плащания са, както следва: 10.12.2014 г., 10.12.2015 г., 10.12.2016 г., 10.12.2017 г., 10.12.2018 г., 10.12.2019 г., 10.12.2020 г., 10.12.2021 г., 10.12.2022 г. и 10.12.2020 г.;
 10. Датата на падежа на главницата: главницата по облигациите се изплаща еднократно на падежа на емисията – 10.12.2023 г.;
 11. Плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар” АД. Право да получат лихвени и/или главнични плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от “Централен депозитар” АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане и/или главнично плащане. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата на облигационерите, издадено от “Централен депозитар” АД.


Проведени Общи събрания на облигационерите

Конвертиране на облигации