Вътрешнобанков референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД

BGN0,20%
EUR0.20%