Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2020 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2019 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2019 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2018 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2018 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2017 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2017 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2016 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2016 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2015 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2015 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%

Референтен лихвен процент ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2014 г.

BGN 4,50%
EUR 4,00%