Издаване на кредитна карта Стандартна / Класик Бизнес Златна

Издаване и подновяване на основна или допълнителна карта

Карти КЛАСИКА

Карти ЕМОЦИЯ (такса за избор на дизайн)

Безплатно

5 лева

Безплатно

не се предлага

Безплатно

не се предлага

Експресно издаване на карта до 5 работни дни EUR 50 EUR 50 EUR 50
Подновяване на карта с неизтекъл срок на валидност EUR 10 EUR 10 EUR 10

Транзакции с международни кредитни карти
Заплащане на стоки и услуги в България и чужбина безплатно
Теглене на пари в брой от АТМ на ЦКБ АД 1.50 EUR + 1.5%
Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в България в лева EUR 2.5+ 1% от сумата
Теглене на пари в брой от АТМ в страните от ЕС в местна валута EUR 2.5+ 1% от сумата
Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина в страните извън ЕС в местна валута EUR 4 + 1.5%, min. EUR 6
Авансово плащане на пари в брой в банков клон на други банки в България и в чужбина EUR 4 + 1,5%, min. EUR 10
Авансово плащане в брой в клон на ЦКБ АД за картодържатели на банката EUR 2.5+ 1% от сумата
Парични преводи с карта от АТМ и в интернет към сметка в ЦКБ АД EUR 1+ 1% от сумата
Парични преводи с карта от АТМ и в интернет към сметка в друга банка в България EUR 2+ 1% от сумата
Получаване на суми по кредитни карти
/не се отнася за банкови преводи/
2%

Забележка:
Паричните преводи с карта от АТМ и в Интернет се третират като преводи на пари в брой и включват:
- стандартни парични преводи с карта;
- захранване на микросметки и други виртуални сметки;
- парични преводи чрез услуга Mobi-B (Mobb);
- захранване на банкови карти и др.

Допълнителни операции с международни кредитни карти
Промяна на транзакционни лимити на карта EUR 10
Получаване на месечно извлечение за извършени транзакции в ЦКБ  безплатно
Получаване на месечно извлечение от картодържателя на заявен в искането адрес 2 лева / бр.
Такса за блокиране и деблокиране на карта EUR 5
Такса за генериране на нов ПИН код EUR 5
Такса за надвишен кредитен лимит EUR 10
Такса за необоснована рекламация на транзакция EUR 20
Такса за отказана авторизация по транзакция EUR 0,20
Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ /банкомат/ в България BGN 0.50
Справка за наличност през системата на ePay.bg BGN 0.50
Справка за наличност и последни 5 транзакции през Mobb BGN 0.03
Справка за наличност по карта Visa от банкомат в чужбина/не се отнася за банкови преводи/ 2 лева

Такси за поддръжка на кредитни карти 
Годишна такса за поддръжка на кредитни карти  /Не се прилага за Гарантирани карти/ 
Mastercard Standard и Visa Classic 40 BGN
Mastercard и Visa Business 50 BGN
Mastercard и Visa Gold 90 BGN
Visa Platinum 120 BGN
World Mastercard 150 BGN
Месечна такса за поддръжка на карта CCB-Bulgaria Air, тип Гарантирана 
Visa Classic EUR 1
Visa Gold EUR 3