Централна кооперативна банка издава банкови гаранции по искане на клиенти, осъществяващи международни превози и ползващи митнически режим ТИР, при опростена и бърза процедура. Гаранциите се издават в рамките на работния ден, без да се изискват от превозвача блокирани парични средства или други негови активи като обезпечение, както и без такси и комисиони за тяхното издаване и управление. Единственото изискване на банката е клиентът, желаещ да ползва тази услуга, да разкрие разплащателна сметка в ЦКБ АД, ако няма вече такава и гаранцията да се застрахова в застрахователно дружество "Армеец".

Банковите гаранции се издават от ЦКБ АД в полза на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища /АЕБТРИ/, по стандартен образец, определен от Асоциацията. АЕБТРИ е определена за национална гарантираща асоциация на системата ТИР в Република България, като поръчител на превозвачи, ползващи режима ТИР, съгласно чл.1 от Митническата конвенция за международен превоз на стоки под покритието на Карнети ТИР. Като такава АЕБТРИ издава Карнети ТИР на всички международни автомобилни превозвачи в страната. Едно от условията за достъп до режима ТИР и получаване на Карнета ТИР е банковата гаранция.
Наредители по банковите гаранции са превозвачите, които желаят да бъдат допуснати до режима ТИР и са заявили това желание писмено пред Асоциацията.

Размерът на банковата гаранция може да бъде 3 000, 5 000, 8 000 или 50 000 USD и се определя от АЕБТРИ, съгласно изискванията за извършваните превози до държавите - членки на системата ТИР. Срокът на валидност на гаранцията е 27 месеца, като след изтичане на първите 12 месеца, може да бъде продължен чрез анекс по искане на превозвача с още 12 месеца, така че гаранцията отново да бъде валидна 27 месеца.

Застраховката на банковата гаранция може да бъде сключена във всяка една от агенциите на ЗАД "АРМЕЕЦ", или в съответния клон на ЦКБ АД, където се издава гаранцията, като по този начин цялата процедура се извършва на едно място и в кратък срок. Застрахователната сума е равна на размера на банковата гаранция, а премията, дължима от превозвача е съответно:

  • при застрахователна сума 3 000 USD, премия 170 USD;
  • при застрахователна сума 5 000 USD, премия 285 USD;
  • при застрахователна сума 8 000 USD, премия 460 USD;
  • при застрахователна сума 50 000 USD, премия 2 500 USD.