Съобщение за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на Холдинг „Нов век”АД

На 27.05.2019 г. първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Холдинг „Нов век” АД, проведено съгласно решение на Съвета на директорите от 04.10.2018 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 4 110 469 лв. на 5 610 469 лв., чрез издаване на нови 1 500 000 бр. нови акции и въз основа на проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 83-Е от 22.01.2019 г., приключи успешно.

Общ брой записани и заплатени акции: 1 499 968 бр. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 13.50 лв., при предвиден минимален размер от 750 000 бр. акции при който увеличението ще се счита за успешно. Сума, получена от записаните акции в набирателната сметка: 20 249 568 лева. Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, платени до момента – 6 500 лв. Затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите не са възниквали, като срокът на подписката бе удължен на основание чл. 84, ал.1 от ЗППЦК.