Съобщение за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на Асенова Крепост АД

На 16.05.2019 г. първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Асенова Крепост” АД, проведено съгласно решение на Управителния и Надзорния съвети от 08.11.2018 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 7 638 033 лв. на 12 888 033 лв., чрез издаване на нови 1 750 000 бр. нови акции и въз основа на проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 43-Е от 10.01.2019 г., приключи успешно.

Общ брой записани и заплатени акции: 1 749 995 бр. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 10.80 лв., при предвиден минимален размер от 875 000 бр. акции при който увеличението ще се счита за успешно. Сума, получена от записаните акции в набирателната сметка: 18 899 946 лева. Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, платени до момента – 6 772 лв. Затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите не са възниквали, като срокът на подписката бе удължен на основание чл. 84, ал.1 от ЗППЦК.