Съобщение за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Слънце Стара Загора - Табак" АД

На основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак” АД, на свое заседание от 02.07.2019 г. взе решение за удължаване срока на подписката за публично предлагане на 1 650 000 броя новоемитирани акции с номинална стойност 1 лева всяка и емисионна стойност 10.80 лева за една акция, със 60 /шестдесет дни/ или до 02 септември 2019 г. включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката.

Проспектът за увеличение на капитала на дружеството е одобрен от КФН с Решение № 653 – Е от 25.04.2019 г.

Съобщението за удължаване на срока ще се публикува в един централен ежедневник – „Сега“, както и на интернет страницата на „Слънце Стара Загора - Табак” АД (http://www.slancetabac.bg/ ) и на инвестиционния посредник „Централна кооперативна банка” АД (www.ccbank.bg).