Проспект и процедура за увеличение на капитала на Асенова крепост АД

Резюме

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Съобщение за увеличение на капитала

График

Указания за инвестиционните посредници

Заявка за инвестиционните посредници

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ

за удължаване срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Асенова крепост” АД. На основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК Управителния съвет на „Асенова крепост” АД, на свое заседание от 13.03.2019 г. взе решение за удължаване срока на подписката за публично предлагане на 1 750 000 новоемитирани акции с номинална стойност 3 лева всяка и емисионна стойност 10,80 лева за една акция, със 60 /шестдесет дни/ или до 17 май 2019 г. включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката.

Проспектът за увеличение на капитала на дружеството е одобрен от КФН с Решение № 43 – Е от 10.01.2019 г.

Съобщението за удължаване на срока ще се публикува в един централен ежедневник – „Стандарт“, както и на интернет страницата на „Асенова крепост” АД (www.asenova-krepost.com) и на инвестиционния посредник „Централна кооперативна банка” АД /www.ccbank.bg/.