Дяловете на договорен фонд ЦКБ Гарант се закупуват от инвеститорите без разходи за емитиране от 03.12.2012 г.

Уважаеми клиенти,

От 03.12.2012г. дяловете на ДФ „ЦКБ Гарант” се закупуват  от инвеститорите  без разходи за емитиране т.е. емисионната стойност e равна на нетната стойност на активите на един дял на договорния фонд. Инвеститорите не заплащат разходи и при обратното изкупуване на дялове на фонда.

Напомняме ви, че доходите от инвестиции в договорни фондове са освободени от данък съгласно българското законодателство.

Към 30.11.2012г. ДФ „ЦКБ Гарант” е на 1-во място по доходност за последните 12 месеца (7.71%) спрямо договорните фондове в облигации, управлявани от дружества, които са членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) .

За повече информация посетете някой от офисите на Централна Кооперативна Банка. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на ДФ „ЦКБ Гарант” са достъпни на интернет страницата www.ccbam.bg .