Нови ”Общи условия на инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД, приложими към договорите за сделки с финансови инструменти”, в сила от 01.01.2020г.

Уважаеми клиенти,

 

На 31 октомври 2019г. Управителният съвет на „Централна кооперативна банка” АД взе решение за изменение на „Общите условия на инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД, приложими към договорите за сделки с финансови инструменти”, които влизат в сила от 01.01.2020г. и с които бихте могли да се запознаете тук.

Промените в Общите условия имат сила за клиент по заварен договор с „Централна кооперативна банка” АД, само ако преди датата на влизането им в сила клиентът не е упражнил правото си да прекрати договора едностранно без предизвестие, поради несъгласие с измененията/допълненията в Общите условия.