На вниманието на клиентите-физически лица, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ

На вниманието на клиентите-физически лица, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ /физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и други физически лица – осигурители/

Уважаеми клиенти,
Считано от 05.01.2022 г., влиза в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., съгласно който:

  • кодът по БУЛСТАТ на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ е 9-значен;
  • ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, вписани в регистър БУЛСТАТ към датата на влизането на цитирания Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, се преобразува служебно от Агенцията по вписванията от 10-значен на 9-значен код.

Предвид изложеното, молим да имате предвид, че, доколкото ЕИК на попадащите в посочените категории клиенти-физически лица се явява елемент от тяхната идентификация, в интерес на последните, явяващи се страни по възникнали преди 05.01.2022 г. правоотношения с „Централна кооперативна банка“ АД, е при първа възможност надлежно да уведомят Банката за служебно
определените им от Агенция по вписванията нови 9-значни ЕИК.