Условия за дигитализиране и ползване на карта на ЦКБ през приложения на външни доставчици

I. ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящите условия уреждат отношенията между Централна Кооперативна Банка АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1086, бул. Цариградско Шосе 87 и ползвател /физическо или юридическо лице/, относно дигитализирането и ползването на карта чрез приложения на външни доставчици.

1.2. Настоящите условия представляват приложение, към сключения между оправомощения ползвател на картата и Централна Кооперативна Банка АД рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, като го допълват по отношение на дигитализиране и използване на карта през външен доставчик.

1.3 Съгласието с общите условия на външен доставчик, както и с други приложими условия на трети страни от страна на оправомощения ползвател на картата не отменя действието и приложението на настоящия документ и Общи условия на Централна кооперативна банка АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции.

1.4 С дигитализиране и използване на картата през приложения на външни доставчици, оправомощеният ползвател потвърждава, че се е запознал надлежно с настоящите условия и приема прилагането им във взаимоотношенията си с  Централна Кооперативна Банка АД.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА КАРТАТА

2.1. Оправомощеният ползвател може да дигитализира своята карта или чрез приложение на външен доставчик или чрез достъпване на функционалността за регистрация, посредством приложението CCB Mobile, чието използване се осъществява съгласно Общите условия за CCB Mobile и да извършва плащания с нея посредством мобилно устройство (мобилен телефон, таблет, смарт часовник и др.), които поддържат съответната функционалност.

Съгласно правилата на Apple Pay/Google Pay за непрекъсваемост активността на токена, картата се счита за активна и готова за извършване на плащания от момента на дигитализирането й в приложението CCB Mobile или друг външен доставчик, независимо че пластиката към картата не е физически получена от ползвателя. 

С дигитализирана карта в приложението CCB Mobile (без физически получената пластика към картата ), могат да се извършват безконтактни операции по плащане на стоки и/или услуги на физически ПОС-терминални устройства, предлагащи безконтактни плащания с мобилно или друго устройство чрез дигитализирана банкова карта в дигитален портфейл и/или онлайн операции на виртуални ПОС-терминални устройства след задълбочено удостоверяване самоличността на ползвателя, посредством биометрични данни (пръстов отпечатък или лицево разпознаване) или код за достъп (парола, ПИН) на устройството.

2.2 Техническите изисквания, на които следва да отговаря устройството, за да се дигитализира картата и да се извършват операции с нея, се обявяват от външния доставчик, като е необходима и интернет свързаност.

2.3. За да дигитализира своята карта чрез приложението на външен доставчик, оправомощеният ползвател следва да спазва реда и условията за това, установени от този доставчик, като приеме приложимите условия и следва определения с цел защита и сигурност стъпков процес за регистрация и потвърждение на дигитализирането на картата.

2.4 В зависимост от поддържаната функционалност (според конкретния външен доставчик), оправомощеният ползвател може да достъпи до приложението на външния доставчик  чрез мобилното приложение CCB Mobile.

2.5. При опит за дигитализиране на банкова карта в приложение на външен доставчик, с цел удостоверяване идентичността на оправомощения ползвател и активиране на картата Централна Кооперативна Банка АД изисква верифициране от страна на банката, чрез избор на една от следните възможности за идентификация:

  • Мобилното приложение на Централна Кооперативна Банка АД - CCB Mobile – за клиенти, които вече го ползват, или
  • Обаждане до Call Center-а на Централна Кооперативна Банка АД – за клиенти, които все още не ползват приложението CCB Mobile.

III. ПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛИЗИРАНАТА КАРТА

3.1. Дигитализираната чрез приложения на външни доставчици карта може да се ползва в страната и чужбина посредством устройства с NFC на терминални устройства, позволяващи безконтактни операции, или на виртуални ПОС устройства – в зависимост от наличната функционалност.

3.2. При плащания с дигитализирана карта посредством приложение на външен доставчик чрез мобилни устройства (мобилен телефон, таблет, смарт часовник и др.), нареждането се приема съобразно правилата, установени за неговото потвърждение от съответната картова организация и външен доставчик, като могат да се ползват биометрични данни.

3.3. Нареждането за плащане с дигитализирана карта посредством приложение на външен доставчик се приема и изпълнява онлайн до определените за картата лимити при теглене (плащане).

3.4. Картата на пластиката и нейната дигитализирана версия са една и съща карта с един (общ) кредитен лимит към една сметка, по която се отразяват всички платежни операции.

3.5. Срокът на валидност на дигитализираната карта е 3 (три) години, считано от дигитализирането й, като след изтичането му същата се подновява съобразно реда и условията, установени от външния доставчик, и при условие, че картата на пластиката е валидна.

III. ПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛИЗИРАНАТА КАРТА

3.1. С дигитализирана карта в мобилен портфейл Ползвателят може да извършва следните операции:

  • Безконтактно плащане на ПОС терминал при търговци (когато ПОС терминалът е безконтактен);
  • Безконтактно теглене на суми от банкомат (когато банкоматът има необходимата функционалност) и пластиката на физическата карта е получена от Картодържателя;
  • Плащане при интернет търговци на виртуални ПОС-терминални устройства след задълбочено удостоверяване самоличността на ползвателя, посредством биометрични данни (пръстов отпечатък или лицево разпознаване) или код за достъп (парола, ПИН) на устройството.

3.2. При плащания с дигитализирана карта посредством приложение на външен доставчик чрез мобилни устройства (мобилен телефон, таблет, смарт часовник и др.), нареждането се приема съобразно правилата, установени за неговото потвърждение от съответната картова организация и външен доставчик, като могат да се ползват биометрични данни.

3.3. Нареждането за плащане с дигитализирана карта посредством приложение на външен доставчик се приема и изпълнява онлайн до определените за картата оперативни лимити при плащане/теглене.

3.4. Картата с пластика и нейната дигитализирана версия са една и съща карта с една обща наличност към една сметка, по която се отразяват всички платежни операции.

IV. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ

4.1.При ползване на дигитализираната карта, оправомощеният ползвател е длъжен да запази в тайна избрания от него метод за отключване на мобилното устройство и да спазва всички мерки за сигурност, установени в общите условия на Банката и тези на външния доставчик.

4.2. Да пази и ползва лично устройството, на което е дигитализирана картата с дължимата грижа и вземе всички необходими мерки за не разкриване и запазване в тайна, предотвратяване на загуба и неразрешена употреба на всички данни и персонализирани средства за сигурност, свързани с физическата карта (с пластика), издадена от Централна Кооперативна Банка АД, с дигитализираната карта, както и с устройството, посредством което тя работи (напр., ПИН, парола, биометрични данни съхранени на него и др.);

4.3. Да съхранява с дължимата грижа устройството, като го държи под свой контрол и не позволява достъп до него от трети лица;

4.4. Да не съхранява биометрични и други данни на трети лица на устройството, на което е дигитализирана картата;

4.5. Да не използва лесно разгадаеми комбинации за ПИН код, парола и персонализирани средства за сигурност;

4.6. Да не инсталира на устройството софтуер, който не е лицензиран;

4.7. Редовно да сменя кода за достъп (парола, ПИН) на устройството;

4.8. Да отстрани от приложението дигитализираната си карта в случай, че предава устройството във владение на трето лице (напр., в случай на продажба, ремонт, заем и др.);

4.9. Да не записва каквато и да е информация за персонализираните средства за сигурност върху платежния инструмент, както и да не съхранява такава информация заедно с платежния инструмент.

4.10. В случай, че оправомощеният ползвател не спазва мерките за сигурност, установени в общите условия на Банката, както и мерките, посочени в т.4 от настоящите условия , то се счита, че оправомощеният ползвател е действал с груба небрежност, като в този случай той носи отговорност за всички причинени вреди и понася изцяло загубите, произтичащи от или във връзка с ползването на дигитализираната карта.

4.11. Оправомощеният ползвател понася изцяло загубите и отговаря за всички причинени вреди и когато действа с измама, както и когато е предоставил на трето лице възможността да ползва дигитализираната карта.

4.12. В съответствие с общите условия на Банката, оправомощеният ползвател е длъжен да уведоми незабавно Банката в случаите на повреждане, изгубване, кражба или ползване по друг неправомерен начин на устройството, на което картата е дигитализирана, както и при съмнение, че трето лице е узнало или би могло да узнае персонализираните средства за сигурност.

В случай, че не уведоми Банката своевременно, оправомощеният ползвател понася всички вреди и загуби във връзка с използването на дигитализираната карта.

4.13. Денонощните телефонните номера на Централна Кооперативна Банка АД за уведомяване са: *5050 или 0889 934694.

4.14. Банката не носи отговорност за действията или бездействията на външния доставчик (напр., като прекъсване или прекратяване предоставянето на услугите), нито за причинени в резултат на това вреди.

4.15 Банката не носи отговорност при невъзможност на оправомощения ползвател да използва дигитализираната карта. Банката не е страна по правоотношението между оправомощения ползвател и външен доставчик.

4.16 Банката не начислява такса за ползване на услугата. При евентуално начисляване на такса, тя е от страна на външния доставчик.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ДИГИТАЛИЗИРАНА КАРТА

5.1. За да прекрати използването на дигитализирана карта през приложение на външен доставчик, оправомощеният ползвател следва да спазва реда и условията за това, определени от този доставчик.

5.2 Прекратяването на дигитализирана карта към основна карта с пластика не води до прекратяване на договора за физическата карта с пластика.

5.3. Централна Кооперативна Банка АД си запазва правото да блокира/деактивира дигитализирана карта в съответствие с разписаното в общите условия на Банката.

5.4. В случай на получена информация водеща до съмнение относно сигурността на използваното мобилно устройство, банката има право да откаже дигитализация на карта в мобилния портфейл на въпросното мобилно устройство.

5.5. За пълна информация по всички останали въпроси, свързани с издаването, ползването, обслужването и управлението на банкови карти, издавани от Централна Кооперативна Банка АД, се прилагат разпоредбите от съответните приложими Общи условия на Централна кооперативна банка АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, достъпни на адрес: www.ccbank.bg.

VI. ДОПЪЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Всякакви оплаквания, които произтичат от или са свързани с използването на услугата, следва да се насочат към Банката на посочените контакти: телефон за връзка *5050 или 0889 934694 или в някой от офисите на Централна кооперативна банка АД.

6.1. Банката може да променя настоящите условия. В случай на промени, Банката ще уведоми Ползвателите по смисъла на ЗПУПС с двумесечно предизвестие. В случай че Ползвателя не е съгласен с промените, той има право да преустанови ползването на мобилния портфейл. В случай, че до датата на влизане в сила на промените в Общите условия, Ползвателят не уведоми Банката, че не е съгласен с тях, се счита че ги е приел.

6.2. В случай на противоречие между клаузите в настоящите условия и клаузите в Общи условия на Централна кооперативна банка АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, с предимство ще се прилагат Общи условия на Централна кооперативна банка АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции.

Речник на ползваната терминология:

Приложение на външен доставчик (електронен портфейл/E-Wallet) – мобилно приложение за мобилни устройства (мобилен телефон, таблет, смарт часовник и др.), което дава възможност за регистрация на издадена от ЦКБ АД банкова карта в него.

С регистрацията на картите в електронния портфейл могат да се извършват безконтактни плащания и теглене на пари в брой посредством NFC функция на мобилното устройство. Банката позволява ползване на мобилното приложение след приемане на настоящите Общи условия и валидна регистрация.

NFC (Near Field Technology) – технология, която позволява пренасяне на данни между две устройства на много близко разстояние. Същата се използва при извършване на безконтактни плащания с карти, мобилни телефони и др.

Оправомощен ползвател – физическо или юридическо лице, което ползва дебитна или кредитна карта, издадена от ЦКБ АД, което лице е инсталирало електронен портфейл на мобилно устройство и е приело настоящите Условия за регистрация на картата.

Мобилно устройство – мобилен телефон, смарт часовник, таблет.

Общи Условия – в това понятие се включват Условията за дигитализиране и ползване на карта на ЦКБ през приложения на външни доставчици, Общи условия на ЦКБ към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции и Общи условия на ЦКБ за предоставяне на потребителски кредит за физически лица.

Дигитализиране – процесът на добавянето на банкова карта от оправомощения и ползвател към услуга за плащане/теглене с мобилно устройство в дигитален портфейл.

Дигитализирана карта – банкова карта, включена от Оправомощения и ползвател в дигитален портфейл, чрез услугата за електронно банкиране CCB Mobile или добавена в дигитален портфейл, поддържан от друг доставчик на платежни услуги. 

ЗПУПС - Закон за платежните услуги и платежните системи.