Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 09.07.2020г. Управителният Съвет на Българската народна банка (БНБ) утвърди предложението на Управителния Съвет на Асоциацията на Банките в България за удължаване на крайния срок на Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества до 30.09.2020г.

 Нашите клиенти, физически и юридически лица, които са засегнати от мерките, свързани с пандемията COVID-19, имат възможност да кандидатстват за отсрочване на плащанията по кредитите си до 23.09.2020г.

От предложените мерки на облекчаващия механизъм могат да се възползват всички клиенти на Банката, които:

 • имат сключен договор за съответния кредитен продукт преди 31.03.2020 г. и задълженията им са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 01.03.2020 г.;
 • декларират или удостоверят документално очакванията си за затруднено финансово състояние вследствие на пандемията COVID-19;
 • в срок най-късно до 23.09.2020 г. са изявили писмено желание за ползване на облекчени условия, чрез искане по образец на Банката;

Експозиции, за които е подадено искане за отсрочване до  22.06.2020г., не могат да бъдат отсрочвани след 31.12.2020г.

Кредитополучателите ни могат да се възползват от мерките за отсрочване с гратисен период при следните варианти:

 • Гратисен период за главница и лихва:

 Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата на която клиента е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.

В зависимост от броя на отсрочените вноски остатъкът от дълга, заедно с неплатената главница и лихва по време на гратисния период се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния;

 • Гратисен период за главница:

Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата на която клиента е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.

 Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатената главница по време на гратисния период в койтосе посочва и размерът на дължимите за плащане лихви през времето на гратисния период за главницата.

Новият погасителен план може да бъде със срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски;

 • Гратисен период за кредитни карти и овърдрафти:

За кредитните карти погасяването на минималните месечни вноски може да се отложи с гратисен период до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. През гратисния период няма да се формират минимални месечни вноски за кредитен лимит. След изтичане на гратисния период, формирането на минималната месечна вноска се възстановява и кредитната карта се обслужва съгласно първоначалния договор.

За овърдрафтите се предоставя гратисен период за лихва до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021г.

Клиентите на Банката имат възможност да се откажат от предоставения гратисен период по всяко време, чрез предоговаряне начина на плащане, в случай че възможностите им за обслужване на кредитните задължения се подобрят. 

Редът за отсрочване и уреждане на задължения е приет от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България и одобрен от Управителния съвет на Българската народна банка на 10.04.2020 г. и изменен с решение от 09.07.2020г.

Той се основава на приетите от Европейския банков орган “Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02)“, удължени с Решение от 18.06.2020г. на Европейския Банков Орган до 30.09.2020г., като има за цел да предложи максимално облекчаващ механизъм за обслужване на експозиции на клиентите – кредитополучатели, засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

За информация, разяснения и консултации може да се обръщате към служителите на обслужващия Ви клон на Банката.

Пълният текст на утвърдения на 09.07.2020г изменен „РЕД ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ И ДЪЩЕРНИТЕ ИМ ДРУЖЕСТВА – ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНОТО НА 13.03.2020 Г. ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19.” можете да видите тук .

Пълният текст на одобрения на 10.04.2020г „РЕД ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ И ДЪЩЕРНИТЕ ИМ ДРУЖЕСТВА – ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНОТО НА 13.03.2020 Г. ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19.” можете да видите тук .

Как да отсрочите задълженията си, ако имате финансови затруднения в резултат на извънредната ситуация, свързана с пандемията от Covid 19

1. Улесненията са предназначени за

Кредитополучатели – физически лица, които:

 • Ползват кредитни продукти, отпуснати преди 31.03.2020 г.;
 • Имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си в резултат на въведените ограничения, свързани с пандемията от Covid 19;
 • Към 01.03.2020 г. редовно са погасявали задълженията си или са били в просрочие не повече от 90 дни.

2. За кои кредити се прилага отсрочване

Ипотечни кредити, потребителски кредити, кредитни карти и овърдрафти, предоставени на физически лица.

3. Срокове за кандидатстване

Можете да решите дали да се възползвате от облекченията и да подадете искане за предоговаряне в срок до 23.09.2020 г.

4. Възможности за договаряне на отсрочване

 • Вариант 1 – гратисен период до 6 месеца, през който не се изплащат главница и лихва по кредита;
 • Вариант 2 - гратисен период до 6 месеца, през който се изплаща само лихвата по кредит, без да се изплаща главница;
 • Вариант 3 – при кредитните карти не се изплащат минималните месечни вноски за срок до 6 месеца,  а при овърдрафтите ползвате гратисен период до 6 месеца.

Отстрочването на плащанията за искания подадени след 22.06.2020 г. и по трите варианта е с максимален срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г.

5. Погасяване на кредита

Вариант 1 и Вариант 2 - остатъкът от дълга (вкл. неплатените през гратисния период лихва или главница и лихва), се погасява съгласно нов погасителен план за срок до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски;

Вариант 3 – при кредитните карти се възстановява заплащането на минималните месечни вноски; при овърдрафтите, след изтичането на гратисния период натрупаната лихва непосредствено се начислява по сметката и става дължима.

6. Възможност да се откажете от гратисен период

Имате възможност във всеки момент да се откажете от гратисния период и да поискате банката да изготви нов погасителен план за издължаване на кредита.

7. Такси 

Не се дължат такси за разглеждане и за одобрение на искания за отсрочване на задължения, свързани с облекчаващия механизъм във връзка с пандемията COVID19. В случай на предоговаряне на кредити, извън облекчаващия механизъм, банката събира такси и комисионни съгласно Тарифата на ЦКБ АД.

8. Кандидатстване за отсрочване

 1. Попълнете и подпишете собственоръчно искане декларация за предоговаряне.
 2. Подписаният формуляр може да изпратите сканиран на  e-mail: credit.help@ccbank.bg или да го представите в най-удобния за Вас офис на ЦКБ АД.
 3. Служител на банката ще се свърже с Вас във възможно най-кратък срок, за да обсъдите заедно най-подходящия вариант за отсрочване на задълженията Ви.
 4. След разглеждане на искането Ви, банката ще Ви уведоми по  e-mail или телефон за решението по  заявеното от Вас разсрочване.
 5. След потвърждение, че искането Ви е одобрено, е необходимо да посетите банката за подписване на анекс към договора за кредит, като анексът се подписва от всички страни по договора – съдлъжници  и/или поръчители, ако има такива.

9. Допълнителна информация

В случай, че възникнат допълнителни въпроси или нужда от съдействие за попълване на формуляра  може да се свържете  с нашите служители.

 

За клиенти – юридически лица:

Клиентите – юридически лица, чиито бизнес е пряко засегнат от въведеното извънредно положение и наложените мерки във връзка с пандемията COVID-19, могат да се обръщат към обслужващите ги служители на банката, за да обсъдят възможностите за преодоляване на негативното въздействие върху търговската им дейност. За тези клиенти също ще се прилагат мерките за отсрочване на задълженията за период до 6 месеца.