Аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД

BGN2,50%
EUR2,50%


BGN0,20%
EUR0,20%
USD0,60%